“มูลนิธิใจกระทิง” ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจของครอบครัว “อยู่วิทยา” นำโดย คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา และคุณนุชรี อยู่วิทยา ที่ต้องการสานต่อปณิธานของบิดา คือคุณเฉลียว อยู่วิทยา ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นแข็งแกร่งดั่งกระทิงโดยมีความมุ่งมั่นที่ต้องการยกระดับสังคมไทยให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนปัจจุบันโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ มุ่งเน้นไปที่การสร้างความยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่

การศึกษา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ทันต่อวิวัฒนาการต่างๆของโลกเพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชาติให้เกิดความยั่งยืน

สาธารณสุข ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักรู้และเข้าถึงการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งให้การสนับสนุนงานด้านสาธารณะสุขต่างๆ