บริจาค

Donate

ช่องทางการบริจาค

ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้หลายช่องทางดังต่อไปนี้

สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน
โทรศัพท์ : +666 321 32270 อีเมล์ : Contact@jaikrating.org
แจ้งรับใบเสร็จรับเงิน